OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prosím, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s mými obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte.

Informace pro spotřebitele dle §1811 odst.2 OZ

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si mnou nabízený produkt/službu, je mou zákonnou povinností informovat Vás o mé společnosti a o pravidlech mého obchodování s vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Kdo jsem a kde mě můžete kontaktovat

Prodávajícím je Veronika Frydrychová se sídlem: Lukavice 350, 561 51, Letohrad. Česká republika IČ: 71935703, a kontaktovat mě můžete.

 • Pro on-line komunikaci na email adrese: info@prolepsizivot.cz
 • Pro vyřizování reklamace na email adrese: info@prolepsizivot.cz

Jak obchoduji

 • Jsem firma, která mimo jiné nabízí s použitím prostředků komunikace na dálku, tj. internetu, různé informační produkty a služby (online programy pro lepší život) v oblasti sebe rozvoje a zdravé výživy. Blíže se o mých produktech dozvíte na mých stránkách.
 • Veškeré smluvní vztahy s Vámi uzavírám v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.
 • Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.
 • Smlouvu s Vámi uzavírám prostřednictvím webového rozhraní Vámi vybraného produktu/služby. Webovým rozhraním jste veden jednotlivými kroky k objednání produktu či služby a máte možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit.
 • Prodejní formulář obsahuje vždy informace o Vás, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání neúčtuji. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 • Smlouva s Vámi je uzavřena odesláním Vaší objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené Vámi o Vás v objednávce považuji za správné. Vylučuji přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.
 • Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěla bych, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů – blíže čl.9 OP. Neustále vylepšuji technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abych chránila u mě vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Mé produkty

Označení produktu (zboží) nebo služby a popis jejich hlavních vlastností jsou vždy specifikované na vybraném webovém rozhraní. Ráda bych Vás upozornila, že mé produkty (online programy pro lepší život) podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Všechny mé produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti zdravého životního stylu. Informace, které zprostředkovávám do on-line programů jsou pouze návody a doporučení, nejsem jakkoliv odpovědna za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžu ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí apod. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit ani individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Blíže čl.8 OP.

 

Cena, způsob platby a dodání

Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu či služby. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena na prodejním formuláři.  Způsob platby je uveden v čl.3 OP, náklady spojené s dodáním jsou uvedeny v čl.4 OP.

Veškeré platby jsou přijímány v českých korunách (CZK) nebo eurech (EUR).

Odstoupení od smlouvy, práva z vadného plnění 

Podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění zákonného práva na odstoupení od smlouvy jsou upraveny v čl.6 OP. Údaje o právech vznikající z vadného plnění a podmínky pro uplatňování, včetně informací o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy  naleznete  v čl.6 a čl.7 OP.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej informačních produktů, seminářů a konzultací a služeb s použitím internetu.

Obsah

 1. Obecná ustanovení
  2. Objednávka a Uzavření kupní smlouvy
  3. Cena, způsob úhrady
  4. Dodací podmínky
  5. Zabezpečení, ochrana autorských práv 
  6. Odstoupení od smlouvy
  7. Práva z vadného plnění, reklamace
  8. Vyloučení odpovědnosti za Váš úspěch či neúspěch
  9. Závěrečná ustanovení
 2. OBECNÁ   USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je fyzická osoba Veronika Frydrychová se sídlem: Lukavice 350, 561 51  Letohrad, Česká republika IČ: 71935703,  uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.
 
1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).
 
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 
1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 
1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.prolepsizivot.cz

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností  a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
 
2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 
2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na objednávkové tlačítko. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 
2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 
2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
 
2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 
2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.
 
2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.
 
2.9. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online produktů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky– aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

 1. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
 
3.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby.
 
3.3.Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně – bankovním převodem nebo on-line platba kartou, způsobem zvoleným v prodejním formuláři.
 
3.4. Pro bezhotovostní platby je metoda – bankovním převodem na základě faktury a on-line platební kartou.

3.5. Platba je buď jednorázová nebo s možností platit na splátky.
 
3.6. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
 
3.7. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 
3.8. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu/zboží/služby.

3.9. V případě, že je členství hrazeno ve splátkách a zákazník souhlasí s rekurentními inkasními platbami, je provozovatel oprávněn provést automatické stržení částky za měsíční splátku členství každý měsíc z kreditní nebo debetní karty zákazníka, jejíž údaje zákazník zadal při platbě objednávky členství, a to vždy předem k 15. dni v měsíci, předcházející měsíci, za který je splátka hrazena.

3.10. Poskytovatel platební brány

Uvedení poskytovatele platební brány, společnosti ComGate Payments, a.s. včetně odkazu na stránku: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Uvedení informací o platebních metodách – platby platebními tlačítky bank se základním vysvětlením průběhu platby

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

ComGate Payments, a.s.

Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové

E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel: +420 228 224 267


 1. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
 
4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak

 1. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.
 
5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online programy pro lepší život) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
 
6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosím vás o dodržení níže uvedených podmínek:

– Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení
  od smlouvy.
– Informaci o odstoupení prosím zaslat e-mailem na info@prolepsizivot.cz

vot.cz
   spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
– Peníze za produkt/zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů 
  od odstoupení od smlouvy. Prodávající  není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu
  zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového
  dokladu.
– V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně
  po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

– prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
– porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

STORNO POPLATKY ZA ZRUŠENÍ OBJEDNANÉHO UBYTOVÁNÍ (víkendový pobyt)

V případě zrušení pobytu z jakéhokoli důvodu bude účtován storno poplatek z celkové ceny ve výši:

30% za zrušení 21-14 dní před plánovaným pobytem

40%  v případě zrušení pobytu 7 dní před pobytem

50% pokud zrušíte pobyt méně jak 7 dní před pobytem

Je možné nahradit vaši neúčast osobou – náhradníkem, kterého vyberete vy sami.

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 
7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
 
7.3.Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.
 
7.4. Pro reklamaci mě prosím kontaktujte e-mailem na adrese info@prolepsizivot.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.
 
7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 
7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
 
7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

8.1.Všechny mé produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti zdravého životního stylu. Informace, které zprostředkovávají lektoři on-line programů jsou pouze návody a doporučení. Nejsem odpovědna za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.5.
 2. Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím      vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese info@prolepsizivot.cz. Pokud je stížnost svým
    obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet
    rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení
    obecnými soudy České republiky.
 4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje
    mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena
    práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec
    těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu
    a mají přednost před ustanoveními OP.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 7. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. ledna 2022.

Děkuji Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

 

7 dní pro lepší život

Online Program 7 Dní Pro Lepší Život aktuálně probíhá, Chcete se jej příště účastnit? Není nic jednoduššího. Stačí se přihlásit v tlačítku níže na čekací listinu.

You have Successfully Subscribed!

21 dní pro lepší život

Online Program 21 Dní Pro Lepší Život aktuálně probíhá, Chcete se jej příště účastnit? Není nic jednoduššího. Stačí se přihlásit v tlačítku níže na čekací listinu.

You have Successfully Subscribed!